SFS 2017:1110 Förordning om ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

171110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1083) om viss
uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom
skolväsendet m.m.;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:1083) om viss uppgifts-

skyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.

1 ska ha följande

lydelse.

3 §

2

Statens skolinspektion får besluta att huvudmän inom skolväsendet ska

lämna uppgifter om vid en skolenhet genomförda och rättade eller bedömda
nationella prov som avses i 9 kap., 11 kap. eller 12 kap. skolförordningen
(2011:185) och i 8 kap. gymnasieförordningen (2010:2039).

Uppgiftsskyldigheten ska fullgöras genom att huvudmännen överlämnar

kopior av rättade eller bedömda elevlösningar av prov som har genomförts
vid skolenheten till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna pa-

ragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:570.

2 Senaste lydelse 2012:167.

SFS 2017:1110

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017