SFS 2017:1111 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

171111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2018.
2. Bestämmelserna i den äldre lydelsen ska tillämpas i fråga om special-

lärarexamen och specialpedagogexamen som utfärdas före den 3 juli 2018,
om den utbildning som examensbeviset omfattar har slutförts i sin helhet
dessförinnan. Detta gäller till och med utgången av juni 2025.

3. Den som före den 3 juli 2018 har påbörjat en utbildning för att få en spe-

ciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den
äldre lydelsen, och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning
men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slut-
föra sin utbildning för att få en speciallärarexamen eller specialpedagog-
examen enligt bestämmelserna i den äldre lydelsen, dock längst till och med
utgången av juni 2025.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2017:1111

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1111

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

4. Examensbeskrivningar

EXAMINA P�& AVANCERAD NIV�&

YRKESEXAMINA

Speciallärarexamen

Omfattning

Speciallärarexamen med angivna specialiseringar uppnås efter att studenten
har fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. Det ställs också krav på
avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskol-
lärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Speciallärarexamen ges med specialiseringar mot
� språk-, skriv- och läsutveckling,
� matematikutveckling,
� dövhet eller hörselskada,
� synskada,
� grav språkstörning, och
� utvecklingsstörning.
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidi-

gare avlagda examen omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskaps-
området språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda
ämnesstudier, krävs i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med
motsvarande kunskaper.

För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda

examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet
matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs
i stället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kun-
skaper.

Mål

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov
av särskilt stöd.

2 Senaste lydelse 2017:893.

background image

3

SFS 2017:1111

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

� visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt

perspektiv,

� visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska

svårigheter,

� visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveck-

ling och stimulans av denna,

� visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och
� visa fördjupad kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och

visa kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med funktions-
nedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, samt, beroende på
vilken specialisering som valts, fördjupad kunskap om

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kun-

skapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,

4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i

relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,

5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskaps-

utveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller

6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskaps-

utveckling i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen ska studenten

� visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårig-
heter i olika lärmiljöer,

� visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärds-

program för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga
att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,

� visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuro-

psykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska
svårigheter i olika lärmiljöer,

� visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör

1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling,
2. barns och elevers matematikutveckling,
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller

hörselskada,

4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada,
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstör-

ning, eller

6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklings-

störning,

background image

4

SFS 2017:1111

� visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta be-
hoven hos alla barn och elever,

� visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedago-

giska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där
barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skol-
dagen, och

� visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och

elever i behov av särskilt stöd.

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematik-

utveckling ska också studenten

� visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och ut-

vecklingsarbete,

� visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skol-

former och yrkesgrupper, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlö-

pande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För speciallärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

I examensbeviset ska det anges för vilken eller vilka verksamheter utbild-
ningen är avsedd. Där ska också utbildningens specialisering anges.

För speciallärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje hög-

skola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Specialpedagogexamen

Omfattning

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar
om 90 högskolepoäng. Det sälls också krav på avlagd grundlärarexamen, äm-
neslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande
äldre examen.

background image

5

SFS 2017:1111

Mål

För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever
i behov av särskilt stöd.

Kunskap och förståelse

För specialpedagogexamen ska studenten

� visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan veten-
skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

� visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska

svårigheter, och

� visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.

Färdighet och förmåga

För specialpedagogexamen ska studenten

� visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och med-

verka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer,

� visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utred-

ningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,

� visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärds-

program i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och
elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,

� visa förmåga att kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på neuro-

psykiatriska svårigheter samt tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska
svårigheter i olika lärmiljöer,

� visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgi-

vare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och

� visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta be-
hoven hos alla barn och elever.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialpedagogexamen ska studenten

� visa självkännedom och empatisk förmåga,
� visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar

med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

� visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och ut-

vecklingsarbete,

� visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-

grupper, och

� visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

background image

6

SFS 2017:1111

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Självständigt arbete (examensarbete)

För specialpedagogexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

�vrigt

I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd.

För specialpedagogexamen ska också de preciserade krav gälla som varje

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv-
ning.

Tandläkarexamen