SFS 2017:1112 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

171112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skollagen (2010:800) ska infö-

ras en ny paragraf, 1 kap. 5 a §, av följande lydelse.

1 kap.

5 a §

Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i

utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet begränsas till samtliga
de partier som är representerade i antingen riksdagen, vald församling i en
eller flera kommuner eller i Europaparlamentet.

Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval än som an-

ges i första stycket, om urvalet sker på en annan objektiv grund.

Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola enligt

första eller andra stycket behöver inte andra politiska partier som har anmält
intresse för att medverka i utbildningen ges en sådan möjlighet. Rektorn får
dock besluta att eleverna som ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på
lämpligt sätt ta del av information också från dessa andra politiska partier.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:17, bet. 2017/18:UbU6, rskr. 2017/18:42.

SFS 2017:1112

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017