SFS 2017:1114 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

171114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Centrala studiestödsnämnden;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

�vergripande uppgifter

1 §

Centrala studiestödsnämnden ska administrera studiestöd och andra stöd

till enskilda som enligt lag eller förordning ska hanteras av myndigheten.

2 §

Myndigheten ska ge lättillgänglig och behovsanpassad information och

god service till berörda om de stöd som myndigheten administrerar.

3 §

Myndigheten ska säkerställa att återkrav betalas och att de lån som myn-

digheten administrerar betalas tillbaka.

4 §

Myndigheten ska motverka bidragsbrott och säkerställa att felaktiga ut-

betalningar inte görs.

5 §

Myndigheten ska följa och analysera de studerandes sociala och ekono-

miska situation för att säkerställa att myndigheten har god kunskap inom om-
rådet.

Statistik, uppföljning och analys

6 §

Myndigheten ska senast den 20 april varje år publicera studiestödsstatis-

tik. Utöver den statistik som myndigheten ska offentliggöra enligt förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken ska myndigheten också senast
den 20 augusti varje år redovisa statistik över studiestödsnyttjandet bland
samtliga studerande inom olika utbildningsformer.

7 §

Myndigheten ska följa och analysera studiestödets utveckling och effek-

ter och senast den 20 april varje år till Regeringskansliet (Utbildningsdeparte-
mentet) redogöra för detta. Uppföljningen och analysen ska öka kunskapen
om hur studiestödet har utvecklats i förhållande till målen för studiestödet. I
redogörelsen ska långsiktiga och kortsiktiga förändringar som enligt myndig-
heten är väsentliga redovisas särskilt.

I uppföljnings- och analysarbetet ska kvinnors och mäns villkor särskilt be-

aktas.

SFS 2017:1114

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8 §

Myndigheten ska genomgående i sitt uppföljnings- och analysarbete

presentera och analysera individbaserad statistik med kön som övergripande
indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva

ledamöter.

Organisation

11 §

Vid myndigheten ska det finnas en funktion som handlägger samtliga

ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt

1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i

gymnasieskolan, och

2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för

vissa föräldrar.

Anställningar

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1071) med instruk-

tion för Centrala studiestödsnämnden.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)