SFS 2017:1116 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

171116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§ och rubrikerna närmast

före 4 kap. 2 och 4 §§ skolförordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller förskoleklassen, grundskolan,

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, om inte annat anges.

Förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan

2 §

Barn som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har samma

rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan som
barn som anses bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna eller en av dem är
svenska medborgare. Den kommun där barnet stadigvarande vistas ska anses
som barnets hemkommun vid tillämpningen av skollagen (2010:800). Frågan
om mottagande av ett sådant barn prövas på begäran av barnets vårdnads-
havare.

En huvudman får även i andra fall ta emot ett barn som inte anses bosatt i

Sverige som elev i sin förskoleklass eller grundskola.

�vergång och uppflyttning

4 §

Läsåret efter förskoleklassen ska varje elev fortsätta skolgången i grund-

skolan, om inte något annat beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 eller 7 § skol-
lagen (2010:800) eller 6 § första stycket.

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska varje

elev vid slutet av läsåret flyttas till närmast högre årskurs, om inte något annat
beslutas med stöd av 5�7 §§.

6 §

I förskoleklassen får rektorn på begäran av en elevs vårdnadshavare be-

sluta att eleven får gå i förskoleklassen ytterligare ett läsår, om det finns sär-
skilda skäl för det.

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn

på begäran av en elevs vårdnadshavare besluta att eleven får gå om en års-
kurs.

SFS 2017:1116

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1116

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 §

Det framgår av 7 kap. 11 a och 11 b §§ skollagen (2010:800) att ett barn

under vissa förutsättningar helt får hoppa över förskoleklassen. Dessutom får
en elev i förskoleklassen flyttas till årskurs 1 i skolan, om skolans rektor be-
dömer att eleven har goda förutsättningar för det och elevens vårdnadshavare
medger det.

Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

och sameskolan ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan till-
hör eller normalt ska tillhöra, om eleven har goda förutsättningar att delta i ut-
bildningen i den högre årskursen och elevens vårdnadshavare medger det.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen

2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)