SFS 2017:1117 Förordning om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

171117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:340) om
skolskjutsning;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning

ska ha följande lydelse.

1 §

1

Med skolskjutsning avses i denna förordning skjuts till eller från skolan

av elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsva-
rande skola. Skjutsen ska vara särskilt ordnad för ändamålet av det allmänna
och inte vara av tillfällig natur.

Med icke yrkesmässig skolskjutsning avses skjuts som inte är yrkesmässig

trafik eller taxitrafik.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen ska tillämpas från och med höstterminen 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:239.

SFS 2017:1117

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017