SFS 2017:1118 Lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

171118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:2044) om införande av
försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2010:2044) om införande

av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

7 §

2

En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt

lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksam-
heten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av juni
2019 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen
(2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med anledning av en sådan
ansökan har fått laga kraft.

Om en ansökan om tillstånd enligt första stycket inte har getts in före ut-

gången av juni 2019 eller om den avslås, ska föreningen träda i likvidation.

Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i lagen om under-

stödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra

stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret
införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av
Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen ska
träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid

rättens handläggning av en anmälan enligt fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:3, bet. 2017/18:FiU14, rskr. 2017/18:35.

2 Senaste lydelse 2014:19.

SFS 2017:1118

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017