SFS 2017:1119 Förordning om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74)

171119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § barlastvattenförordningen (2017:74)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

1

Fartyg byggda efter den 7 september 2017 får inte skifta barlastvatten.

Fartyg byggda före den 8 september 2017 får inte skifta barlastvatten efter

den första förnyelse av fartygets internationella oljeskyddscertifikat som sker
efter den 8 september 2019. Om det internationella oljeskyddscertifikatet har
utfärdats eller förnyats under perioden 8 september 2014�7 september 2017
och ytterligare en förnyelse sker före den 8 september 2019 får fartyget dock
inte skifta barlastvatten efter den sistnämnda förnyelsen.

Fartyg byggda före den 8 september 2017 som inte har ett internationellt

oljeskyddscertifikat får skifta barlastvatten till och med den 7 september
2024.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:841.

SFS 2017:1119

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017