SFS 2017:1120 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

171120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsädesförordningen (2000:1330);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver

1 att 2, 8 och 24 d §§ och bilaga 1 till utsädesförord-

ningen (2000:1330) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast

saluföras om det har certifierats.

Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde av

prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om utsädet
har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat

basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat standard-
utsäde,

2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt bevaran-

desorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat basutsäde
eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde, och

3. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1 och 2.

8 §

3

Följande utsäden får certifieras:

1. utsäde av sådana sorters lantbruksväxter i bilaga 1 som är intagna i den

svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter
av lantbruksväxter, eller som är intagna i den schweiziska sortlistan och som
avses i 4 § andra stycket,

2. utsäde av sådana sorters köksväxter i bilaga 1 som är intagna i den

svenska sortlistan, i Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av
köksväxter eller i en nationell sortlista från något land inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet,

3. utsäde som endast är avsett för utförsel eller för reproduktion för utför-

sel, och

4. utsäde av sådana sorters fruktplantor i bilaga 2 som är intagna i den

svenska sortlistan eller i Europeiska unionens gemensamma sortlista.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att även annat utsäde än det

som avses i första stycket får certifieras, om det finns särskilda skäl. Jord-

1 Jfr kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109 av den 1 december 2016
om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det
botaniska namnet på arten Lolium x boucheanum Kunth, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2009:920.

3 Senaste lydelse 2016:1181. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:1120

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1120

bruksverket får under samma förutsättningar även i det enskilda fallet besluta
om sådan certifiering.

24 d §

4

Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen

eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över per-
sonuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses
i 24 c §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2016:1181.

background image

3

SFS 2017:1120

Bilaga 1

5

Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Foderväxter

1. Gräs

Engelskt rajgräs

Lolium perenne L.

Hybridrajgräs

Lolium x hybridum Hausskn

Knölflen

Phalaris aquatica L.

Turftimotej, Vildtimotej

Phleum nodosum L.

2. Baljväxter

Sågväppling

Biserrula pelecinus L.

Fodergetruta

Galega orientalis Lam.

Rosenväppling

Hedysarum coronarium L.

Rödvial

Lathyrus cicera L.

Käringtand

Lotus corniculatus L.

Vitlupin

Lupinus albus L.

Blålupin

Lupinus angustifolius L.

Gullupin

Lupinus luteus L.

Pigglusern

Medicago doliata Carmign.

Skivlusern

Medicago italica (Mill.) Fiori

Mattlusern

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Humlelusern

Medicago lupulina L.

Klotlusern

Medicago murex Willd.

Tagglusern

Medicago polymorpha L.

Rynklusern

Medicago rugosa Desr.

Blålusern

Medicago sativa L.

Snäcklusern

Medicago scutellata (L.) Mill.

Tornlusern

Medicago truncatula Gaertn.

Mellanlusern

Medicago x varia T. Martyn Sand

Esparsett

Onobrychis viciifolia Scop.

Gulserradella

Ornithopus compressus L.

Serradella

Ornithopus sativus Brot.

Foderärt, Kokärt

Pisum sativum L. (partim)

Alexandrinerklöver

Trifolium alexandrinum L.

Smultronklöver

Trifolium fragiferum L.

Glandelklöver

Trifolium glanduliferum Boiss.

Rosenklöver

Trifolium hirtum All.

Alsikeklöver

Trifolium hybridum L.

5 Senaste lydelse 2014:82.

background image

4

SFS 2017:1120

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Blodklöver

Trifolium incarnatum L.

Saltklöver

Trifolium isthmocarpum Brot.

Sumpklöver

Trifolium michelianum Savi

Rödklöver

Trifolium pratense L.

Vitklöver

Trifolium repens L.

Doftklöver

Trifolium resupinatum L.

Spärrklöver

Trifolium squarrosum L.

Grävklöver

Trifolium subterraneum L.

Pilbladsklöver

Trifolium vesiculosum Savi

Bockhornsklöver

Trigonella foenum-graecum L.

Purpurvicker

Vicia benghalensis L.

�&kerböna

Vicia faba L.

3. �vriga arter

Honungsört

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svartkämpar

Plantago lanceolata L.

Oljerättika

Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.

Olje- och fiberväxter