SFS 2017:1121 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

171121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:484) om en

databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas

1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhål-

landen,

2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,
3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell

betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för
tillsyns- eller övervakningsändamål, och

4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar.

4 §

Uppgifter som avses i 3 § 1�12 får behandlas i databasen endast om de

har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:219, bet. 2017/18:FiU13, rskr. 2017/18:51.

SFS 2017:1121

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017