SFS 2017:1122 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

171122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska införas en ny paragraf,

8 e §, av följande lydelse.

8 e §

På begäran av Riksbanken ska uppgifter om organisationsnummer och

uppgifter från resultat- och balansräkningar lämnas ut från beskattningsdata-
basen till Statistiska centralbyrån. Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den
utsträckning som detta behövs för förande av den databas som avses i lagen
(2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarkna-
derna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:1041.

SFS 2017:1122

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017