SFS 2017:1123 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken2

dels att 17 kap. 4 §, 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37 och 39 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att rubrikerna närmast före 17 kap. 4 §, 18 kap. 16, 25 och 37 §§ ska

utgå,

dels att 18 kap. 1, 2, 20 och 35 §§, 19 kap. 4 §, 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §,

97 kap. 6, 11, 15, 22 och 23 §§ och 110 kap. 5 § och rubrikerna närmast före
96 kap. 3 § och 97 kap. 22 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 96 kap. 5 a § och 97 kap. 22 a §

och närmast före 96 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

18 kap.

1 §

I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd

i 2�4, 6 och 7 §§.

Vidare finns bestämmelser om
� undantag från rätten till underhållsstöd i 8�12 §§,
� förmånstiden i 13 och 14 §§,
� vem som får utbetalningen av underhållsstödet i 15 och 17�19 §§,
� beräkning av underhållsstöd i 20�24, 26�30 och 32 §§,
� omprövning vid ändrade förhållanden i 33�35 §§,
� jämkning av underhållsstöd i 36 §, och
� handläggningen i 38 och 40�42 §§.

2 §

Ett barn har rätt till underhållsstöd under de förutsättningar som anges i

4 §, om föräldrarna inte bor tillsammans och en av föräldrarna är boförälder.

Om barnet har fyllt 18 år lämnas förlängt underhållsstöd, om även villko-

ren i 6 § är uppfyllda.

20 §

3

Underhållsstöd till ett barn lämnas med

� 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år, och
� 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har

fyllt 15 år.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 21�24 och 26�30 §§.

1 Prop. 2017/18:6, bet. 2017/18:SfU6, rskr. 2017/18:46.

2 Senaste lydelse av 18 kap. 25 § 2015:452.

3 Senaste lydelse 2017:995.

SFS 2017:1123

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1123

35 §

4

Nedsättning av underhållsstöd enligt 30 § ska omprövas när det finns

ett nytt beslut om slutlig skatt för barnet.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska

ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddelades.

19 kap.

4 §

Ett beslut om betalningsskyldighet ska inte meddelas, om 18 kap. 21

eller 24 § tillämpas eller om underhållsskyldighet enligt föräldrabalken har
fastställts i form av ett engångsbelopp.

Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller i Sverige och i eller från

utlandet får lön eller annan inkomst som inte kan tas i anspråk genom utmät-
ning enligt 7 kap. utsökningsbalken och en tillämpning av bestämmelserna i
28 och 29 §§ därför övervägs, behöver betalningsskyldighet inte fastställas.

95 kap.

2 §

5

Bostadsbidrag lämnas i form av

1. bidrag till kostnader för bostad,
2. särskilt bidrag för hemmavarande barn,
3. särskilt bidrag för barn som bor växelvis, och
4. umgängesbidrag till den som

på grund av vårdnad eller umgänge tidvis

har barn boende i sitt hem.

Med barn som bor växelvis avses ett barn som bor varaktigt hos båda sina

föräldrar som inte bor tillsammans.

96 kap.

Särskilda bidrag samt umgängesbidrag

3 §

Bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn kan

lämnas till familjer med barn som avses i 4, 7 och 8 §§.

Bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för barn som bor växelvis kan läm-

nas till familjer med barn som avses i 5 a §.

Bostadsbidrag i form av umgängesbidrag kan lämnas till den som tidvis bor

med barn i fall som avses i 6 §. Sådant bidrag lämnas endast till en försäkrad
som bor i en bostad som han eller hon äger eller innehar med hyres- eller
bostadsrätt.

Hushåll med barn som bor växelvis

5 a §

Bostadsbidrag kan lämnas till en försäkrad som har vårdnaden om ett

barn som bor växelvis hos den försäkrade.

4 Senaste lydelse 2011:1434.

5 Senaste lydelse 2011:1075.

background image

3

SFS 2017:1123

97 kap.

6 §

Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15 procent

av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundad
nedåt till helt tiotusental kronor.

I den sammanlagda förmögenheten ingår förmögenhet för varje försäkrad

samt för varje barn som avses i 96 kap. 4, 5 a och 9 §§. I fråga om barn som
avses i 96 kap. 5 a § ska dock endast hälften av den förmögenhet som tillhör
barnet ingå i den sammanlagda förmögenheten.

11 §

Om ett eller flera barn som avses i 96 kap. 4, 5 a och 9 §§ har överskott

i inkomstslaget kapital, ska till den försäkrades bidragsgrundande inkomst
läggas varje barns överskott i inkomstslaget kapital i den utsträckning som
överskottet överstiger 1 000 kronor. I fråga om barn som avses i 96 kap. 5 a §
ska dock endast hälften av varje barns överskott läggas till den bidragsgrun-
dande inkomsten i den utsträckning överskottet överstiger 1 000 kronor.

Vid beräkning av överskott i inkomstslaget kapital tillämpas 5 §.

15 §

6

Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18�23 §§.

Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 150 000 kronor för en för-

säkrad, eller för makar 75 000 kronor för var och en av dem, ska bidraget
minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

Särskilda bidrag

22 §

7

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag för hemma-

varande barn med

� 1 500 kronor till familjer med ett barn,
� 2 000 kronor till familjer med två barn, och
� 2 650 kronor till familjer med tre eller flera barn.

22 a §

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag för barn som

bor växelvis med

� 1 300 kronor till familjer med ett barn,
� 1 600 kronor till familjer med två barn, och
� 2 100 kronor till familjer med tre eller flera barn.
Om det i hushållet finns såväl

hemmavarande barn som barn som bor

växelvis, lämnas särskilt bidrag för barn som bor växelvis med

� 300 kronor till familjer med ett hemmavarande barn och ett barn som bor

växelvis,

� 500 kronor till familjer med två hemmavarande barn och ett barn som bor

växelvis, och

� 800 kronor till familjer med ett hemmavarande barn och två barn som bor

växelvis.

23 §

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som umgängesbidrag med

� 500 kronor för ett barn,
� 600 kronor för två barn, och

6 Senaste lydelse 2016:1294.

7 Senaste lydelse 2013:1100.

background image

4

SFS 2017:1123

� 700 kronor för tre eller flera barn.
Om det i hushållet förutom hemmavarande barn eller barn som bor växel-

vis även finns sådana barn som avses i 95 kap. 2 § 4 lämnas umgängesbidrag
med 100 kronor per månad för varje barn som berättigar till umgängesbidrag.

110 kap.

5 §

8

Ansökan om förlängt underhållsstöd enligt 18 kap. 6 § ska göras av den

studerande själv, även om han eller hon ännu inte har fyllt 18 år. En sådan
underårig studerande ska också själv lämna de uppgifter som behövs för att
bedöma rätten till fortsatt barnpension, efterlevandestöd och barnlivränta
enligt 78 kap. 5 §, 79 kap. 2 § respektive 88 kap. 4 §.

Beträffande äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg ska, om den försäk-

rade är gift, uppgifter om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete
även av den försäkrades make.

När det gäller assistansersättning ska, i de fall uppgifter lämnas av ett om-

bud, uppgifter om faktiska förhållanden lämnas på heder och samvete även av
ombudet.

När det gäller bostadsbidrag ska ett barn som avses i 96 kap. 4 § eller 5 a §

och som är över 18 år på ansökningshandlingen självt intyga de uppgifter som
rör barnet, om det inte finns särskilda skäl mot det.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
2. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 4 § och 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37

och 39 §§ samt de äldre bestämmelserna i 18 kap. 2, 20 och 35 §§ och 19 kap.
4 § ska fortfarande gälla för underhållsstöd som avser tid före april månad
2018.

3. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 4 § och 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37

och 39 §§ samt de äldre bestämmelserna i 18 kap. 2, 20 och 35 §§ och 19 kap.
4 § ska utöver vad som föreskrivs i andra punkten fortfarande gälla för under-
hållsstöd som avser tid före februari månad 2021, om det för mars månad
2018 har lämnats underhållsstöd för barnet vid växelvist boende. I stället för
det belopp som avses i den upphävda 18 kap. 25 § första stycket ska under-
hållsstöd då lämnas för var och en av föräldrarna med hälften av 1 173 kronor
när stödet avser en månad som infaller under tiden april 2018 � januari 2019,
med hälften av 773 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden
februari 2019 � januari 2020 och med hälften av 373 kronor när stödet avser
en månad som infaller under tiden februari 2020 � januari 2021. Från och med
månaden efter den då barnet har fyllt 15 år ska respektive belopp före halve-
ringen höjas med 150 kronor.

4. �ldre bestämmelser i 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15 och

23 §§ och 110 kap. 5 § ska fortfarande gälla för bostadsbidrag som avser tid
före mars månad 2018.

5. De nya bestämmelserna i 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 och 5 a §§ och 97 kap. 6,

11, 15 och 22 a §§ ska tillämpas första gången på bostadsbidrag som avser tid
efter februari månad 2018.

6. I stället för de belopp som anges i 97 kap. 15 § andra stycket ska minsk-

ning av bostadsbidraget göras om den bidragsgrundande inkomsten överstiger
135 000 kronor respektive 67 500 kronor när bidraget avser en månad som in-

8 Senaste lydelse 2012:935.

background image

5

SFS 2017:1123

faller under tiden mars � december 2018, 142 000 kronor respektive 71 000
kronor när bidraget avser en månad som infaller under år 2019 och 148 000
kronor respektive 74 000 kronor när bidraget avser en månad som infaller
under år 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017