SFS 2017:1124 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

171124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 kap. 11 § och 61 kap. 12 och

14 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

47 kap.

11 §

Närståendepenning lämnas enligt följande förmånsnivåer:

1. Hel närståendepenning lämnas för dag när en vårdare helt avstått från

förvärvsarbete.

2. Tre fjärdedels närståendepenning lämnas för dag när en vårdare för-

värvsarbetat högst en fjärdedel av den tid han eller hon annars skulle ha arbe-
tat.

3. Halv närståendepenning lämnas för dag när en vårdare förvärvsarbetat

högst hälften av den tid han eller hon annars skulle ha arbetat.

4. En fjärdedels närståendepenning lämnas för dag när en vårdare förvärvs-

arbetat högst tre fjärdedelar av den tid han eller hon annars skulle ha arbetat.

61 kap.

12 §

Anmälan om överföring av pensionsrätt för premiepension ska skriftli-

gen göras av den make som överföringen ska ske från och ska ha kommit in
till Pensionsmyndigheten senast den 30 april det första år som pensionsrätten
hänför sig till. Anmälan gäller tills vidare om inget annat anges i anmälan.

14 §

Om någon av makarna vill att en överföring som gäller tills vidare ska

upphöra måste han eller hon skriftligen anmäla detta till Pensionsmyndighe-
ten senast den 30 april det år från och med vilket överföringen ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

SFS 2017:1124

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017