SFS 2017:1125 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

171125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för
närståendevård;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (1988:1465) om ledighet

för närståendevård ska ha följande lydelse.

20 §

2

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då

han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-
balken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till
tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär tre fjärdedels, halv eller en
fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt

nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i
37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2010:1241.

SFS 2017:1125

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017