SFS 2017:1126 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

171126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring ska ha följande lydelse.

16 §

2

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit

förhindrad att arbeta på grund av

1. styrkt sjukdom,
2. vård av eget barn som inte har fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 år

efter barnets ankomst i familjen,

3. vård av närstående när närståendepenning lämnas enligt 47 kap. social-

försäkringsbalken, eller

4. uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i

6 kap. 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 §
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, om upp-
draget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att den sökande
varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits
yrkesmässigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2015:761.

SFS 2017:1126

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017