SFS 2017:1127 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2010:1277) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

3. Vid tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket ska med pension även efter

ikraftträdandet avses särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48�54 §§
lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2017:1127

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017