SFS 2017:1128 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

171128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 14 a § diskrimineringslagen

(2008:567) ska ha följande lydelse.

2 kap.

14 a §

2

Förbudet mot diskriminering i 14 § 1 som har samband med kön

hindrar inte tillämpning av bestämmelser i lag om änkepension eller utbetal-
ning av barnbidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2012:673.

SFS 2017:1128

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017