SFS 2017:1129 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

171129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken

dels att 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1 § och 8 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Pensionsmyndigheten ska, om inte annat är föreskrivet, även handlägga

ärenden om särskild efterlevandepension och ärenden enligt följande lagar
och bestämmelser:

1. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
2. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
3. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,

och

4. 22 kap. i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess

lydelse före den 1 januari 1981.

8 kap.

2 §

Förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg är, utöver det som före-

skrivs i 101 kap. 3 § socialförsäkringsbalken,

1. särskild efterlevandepension, och
2. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår i

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmånen
motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47.

2 Senaste lydelse 2015:764.

SFS 2017:1129

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017