SFS 2017:1130 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

171130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2017:612) om sam-

verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

höra att gälla,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följ-

ande lydelse.

2. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska fram till och med

den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 4 § inträda
först 30 dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats, om
inte kommunen och landstinget i enlighet med 4 kap. 5 § har kommit överens
om annat.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:12, bet. 2017/18:SoU11, rskr. 2017/18:66.

SFS 2017:1130

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017