SFS 2017:1132 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

171132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och
staten;

beslutat den 23 november 2017.

Regeringen ger till känna följande.

Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Allmänna bestämmelser

1 §

Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag � nedan kallat Bola-

get � och staten.

2 §

Bolaget ska vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) föreskrivna

detaljhandelsbolaget.

3 §

Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara delägare i fas-

tighet eller fastighetsbolag för att erhålla lokaler som behövs för verksam-
heten. I övrigt får Bolaget inte utan regeringens medgivande förvärva aktier
eller annan delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet.

Produkturval

4 §

Bolagets produkturval ska vara sådant att ingen favorisering sker av

inhemska produkter. Urvalet får endast grundas på en bedömning av produk-
tens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas
efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn. I affärsmässiga hänsyn inklude-
ras aspekter kring hållbart företagande i enlighet med internationella principer
och riktlinjer såsom arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat-
och miljöpåverkan, affärsetik och anti-korruption.

På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller avförts ur

Bolagets sortiment ska Bolaget skriftligen redogöra för de skäl som föranlett
dess ställningstagande. Leverantören ska upplysas om sin rätt att få beslutet
överprövat av Alkoholsortimentsnämnden.

Med sortiment avses i detta avtal de alkoholdrycker som Bolaget köper in

efter offertförfrågan och de alkoholdrycker som finns tillgängliga för försälj-
ning i det s.k. beställningssortimentet.

5 §

Bolaget ska utan dröjsmål verkställa beslut av Alkoholsortiments-

nämnden.

SFS 2017:1132

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1132

Vid prövning av ärenden hos nämnden ska Bolaget tillhandahålla nämnden

det material och de upplysningar som begärs.

6 §

Bolagets handelsmarginal ska sättas efter objektiva kriterier, som gäller

lika för inhemska och importerade produkter.

Marknadsföring och produktinformation

7 §

Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation ska vara

opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland. Bolaget ska, med
beaktande av i lag angivna begränsningar för marknadsföring av alkohol-
drycker, verka för att nya produkter blir kända för kunderna.

Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de risker som är

förenade med konsumtion av alkoholdrycker.

Detaljhandel

8 §

Det åligger Bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som förutsätts i alko-

hollagen. Verksamheten ska bedrivas rationellt och kunderna ges god service.

Verksamheten ska utövas i egen drift.

9 §

En övergripande målsättning för Bolaget vid förläggning av försälj-

ningsställen ska vara att i princip varje kommun som gör framställning om det
ska få ett försäljningsställe (systembutik).

Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik ska fattas av Bolagets

styrelse. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning utifrån företagsekono-
miska och servicemässiga överväganden.

10 §

Bolaget ska höra kommunen och polismyndigheten före det att Bolaget

fattar beslut om etablering, flytt eller nedläggning av butik.

11 §

Bolaget beslutar om tider för öppethållande i systembutikerna enligt de

riktlinjer som har beslutats av riksdagen.

12 §

Bolaget ska i årsredovisningen redogöra för vilka beslut om etablering

eller nedläggning av systembutik som har fattats och lämna uppgift om vilka
etableringar eller nedläggningar som har genomförts.

13 §

På begäran av köpare i ort där systembutik saknas ska Bolaget ombe-

sörja att försäljning kan ske genom försändning på rekvisition. För sådan för-
sändning får Bolaget anlita särskilt ombud och försändningskostnaden ska be-
talas av Bolaget. Bolaget får även under en försöksperiod i hela eller delar av
maximalt sex län tillhandahålla försäljning på rekvisition genom distansför-
säljning och leverans av varor till köparen. Vid sådan försäljning ska Bolaget
bland annat utvärdera om samma höga kvalitet kan uppnås vad gäller ålders-
kontroll som vid Bolagets försäljning i övrigt. För utförande av leveransen får
Bolaget anlita annat företag. Bolaget har rätt att ta ut avgift i anslutning till
sådan distansförsäljning.

background image

3

SFS 2017:1132

Partihandel

14 §

Bedriver Bolaget sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje

stycket alkohollagen, är Bolaget skyldigt att se till att partihandeln får bära
sina egna kostnader.

Bolagets handelsvillkor ska vara opartiska och stå i överensstämmelse med

de villkor som i övrigt tillämpas inom branschen.

Auktioner

15 §

Bolagets försäljning av spritdrycker, vin och starköl på auktion för

annans räkning får omfatta endast värdefulla samlarobjekt. Sådan försäljning
ska ske i Bolagets regi. Bolaget får dock anlita en enskild eller ett företag att
vara behjälplig med värdering och anordnande av auktion eller för liknande
uppdrag i samband med auktionsverksamheten.

Bolaget har rätt att ta ut avgift för auktion eller värdering.

Provningar

16 §

Av Bolaget anordnade provningar av alkoholdrycker för allmänheten

ska ske vid särskilda av Bolaget beslutade tillfällen för personer eller grupper
av personer och under ledning av Bolagets personal. Provning i eller i anslut-
ning till Bolagets butikslokaler ska ske vid annan tidpunkt än då butiken är
öppen för försäljning.

Bolaget har rätt att ta ut avgift för anordnande av provningar.

Giltighetstid

17 §

Detta avtal träder i kraft den 27 oktober 2017 och ersätter parternas av-

tal av den 28 september 2012.

Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders ömsesidig upp-

sägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen kan
avtalet sägas upp med den kortare uppsägningstid, som ett sådant riks-
dagsbeslut kan föranleda.

�ndringar och tillägg

18 § �ndringar av och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande vara
skriftliga och undertecknade av båda parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var

sitt.

Stockholm den 27 oktober 2017

För svenska staten

För Systembolaget Aktiebolag

Lars Hedengran

Kenneth Bengtsson

Magdalena Gerger

background image

4

SFS 2017:1132

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2012:623) av avtal mel-

lan Systembolaget Aktiebolag och staten.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)