SFS 2017:1133 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 kap. 15 § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

15 §

2

Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds per-

sonliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en övervaknings-

nämnd. Sekretessen gäller dock för uppgift i ett sådant beslut, om det av sär-
skild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för
våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:203, bet. 2017/18:KU4, rskr. 2017/18:38.

2 Senaste lydelse 2010:628.

SFS 2017:1133

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017