SFS 2017:1134 Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

171134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsskadelagen (2014:322);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § brottsskadelagen (2014:322) ska

ha följande lydelse.

5 §

Brottsskadeersättning betalas för den skada det innebär att någon allvar-

ligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes
person, frihet eller frid eller genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § brottsbalken
(kränkning).

Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket

skadeståndslagen (1972:207).

I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om skadestånd

för kränkning får brottsskadeersättningen i denna del inte bestämmas till ett
lägre belopp än vad som följer av domstolens avgörande, om inte annat följer
av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

SFS 2017:1134

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017