SFS 2017:1135 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

12 §

2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga el-

ler ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften
förekommer i mål om ansvar för

1. sexualbrott,
2. utpressning,
3. brytande av post- eller telehemlighet,
4. intrång i förvar,
5. olovlig avlyssning,
6. dataintrång,
7. brott mot tystnadsplikt,
8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts,
9. människorov,
10. människohandel, eller
11. olaga integritetsintrång.
Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning

av brott som anges i första stycket.

Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som

skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon närstående
till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om

1. ansvar för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, eller
3. förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör

brott som anges i denna paragraf.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är

tilltalad eller svarande.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

2 Senaste lydelse 2010:372.

SFS 2017:1135

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1135

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)