SFS 2017:1136 Lag om ändring i brottsbalken

171136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b, 7 och 11 §§ och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 c och 6 d §§, av följande

lydelse.

4 kap.

4 b §

2

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa,

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
12. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

6 c §

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som inne-

fattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,

4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp
döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som

bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i
högst två år.

1 Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

2 Senaste lydelse 2017:442.

SFS 2017:1136

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1136

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och öv-

riga omständigheter var försvarlig.

6 d §

Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritets-

intrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-

ningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller
omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för
den som bilden eller uppgiften rör.

7 §

3

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för

störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är
ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter
eller fängelse i högst ett år.

11 §

4

Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande foto-

grafering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning,
olaga integritetsintrång, ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i
förvar, olovlig avlyssning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse
till sådant brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till
åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga
tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna
menligt meddelande samt försök eller förberedelse till sådant brott.

5 kap.

2 §

Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller

fängelse i högst två år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-

ningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen
av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1993:207.

4 Senaste lydelse 2016:485.