SFS 2017:1137 Lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

171137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för
elektroniska anslagstavlor;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1998:112) om

ansvar för elektroniska anslagstavlor ska ha följande lydelse.

5 §

2

Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslags-

tavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten
eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i

4 kap. 5 § brottsbalken om olaga hot, 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga inte-
gritetsintrång, 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbal-
ken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografi-
brott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i

rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som till-

handahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller

också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

7 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första

stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är
grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar

enligt brottsbalken eller lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk.

Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som

avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång
åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal
är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.

2 Senaste lydelse 2010:401.

SFS 2017:1137

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1137

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)