SFS 2017:1140 Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

171140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsmäklarförordningen
(2011:668);

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsmäklarförordningen

(2011:668)

dels att 1, 4, 8, 23 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

1 §

1

Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare ska ansöka om det

skriftligen hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Ansökningen ska innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer,

folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under. Den som
saknar personnummer ska i stället ange samordningsnummer eller, om även
sådant saknas, födelsedatum. Den som saknar folkbokföringsadress ska i stäl-
let ange bostadsadress.

Det ska framgå av ansökningen om registrering söks för förmedling av all

den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), fullständig
registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyres-
förmedlare.

Om sökanden ska bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, ska arbets-

givarens namn, adress och telefonnummer anges. �r arbetsgivaren en juridisk
person, ska dessutom organisationsnummer anges.

4 §

2

Den som för första gången avser att tillfälligt utöva fastighetsmäklaryr-

ket i Sverige enligt de bestämmelser som avses i 3 § ska, i stället för det som
anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarin-
spektionen.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om fastighets-

mäklarens namn, personnummer eller samordningsnummer eller födelse-
datum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, den firma som han eller hon driver sin verksamhet under. Det ska framgå
av underrättelsen om verksamheten omfattar förmedling av all den egendom
som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling av
hyresrätter. Vidare ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren
avser att bedriva verksamhet i Sverige.

1 Senaste lydelse 2012:26.

2 Senaste lydelse 2016:167.

SFS 2017:1140

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1140

Till underrättelsen ska det fogas
1. bevis om mäklarens nationalitet,
2. bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 §

fastighetsmäklarlagen, och

3. intyg om att mäklaren uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning enligt

lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till den lagen.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bevis

och intyg enligt tredje stycket.

8 §

3

Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalen-

deråret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Detta gäl-
ler inte den som registrerats med tillämpning av 5 §.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om när av-

giften ska betalas.

8 a §

Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastig-

hetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren. Den ska
innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som myndigheten bestäm-
mer.

För påminnelsen ska Fastighetsmäklarinspektionen ta ut en avgift på

500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket.
Avgiftsinkomsterna får disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen.

23 §

I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter antecknas om varje

fastighetsmäklare:

1. namn, personnummer eller, om sådant saknas, samordningsnummer eller

födelsedatum, folkbokföringsadress eller, om sådan saknas, bostadsadress, e-
postadress och telefonnummer,

2. i förekommande fall den firma som mäklaren driver sin verksamhet

under,

3. eventuell arbetsgivares namn, adress och telefonnummer samt, om

arbetsgivaren är en juridisk person, organisationsnummer,

4. typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyres-

förmedlare),

5. nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,
6. datum för beslut om registrering, och
7. datum för beslut om avregistrering.
Om registreringen avser en tillfällig verksamhet ska det antecknas.

26 §

4

Fastighetsmäklarinspektionen ska i fråga om en registrerad fastighets-

mäklare på sin webbplats hålla följande uppgifter i registret tillgängliga:

1. mäklarens namn,
2. tidpunkten för den senaste registreringen,
3. typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyres-

förmedlare),

4. i förekommande fall den firma som mäklaren driver sin verksamhet

under,

3 Senaste lydelse 2016:1018.

4 Senaste lydelse 2012:26.

background image

3

SFS 2017:1140

5. eventuell arbetsgivares namn och adress, och
6. mäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen

gäller om mäklaren bedriver tillfällig verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017