SFS 2017:1142 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

171142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (2000:192) om all-

männa pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

2

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska

gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�24 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fon-

derna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fond-
andelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmel-
ser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 Senaste lydelse 2013:571.

SFS 2017:1142

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1142

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)