SFS 2017:1143 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

171143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder

2

dels att 2 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 10 a och 11 §§ ska betecknas 2 kap. 11 och 10 §§,
dels att 1 kap. 4, 6 b och 6 d §§, de nya 2 kap. 10 och 11 §§, 4 kap. 10 §,

7 kap. 1 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 24 §, och närmast före 2 kap.

11 § och 4 kap. 24 § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva

fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd

1. för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, och
2. att ta emot medel med redovisningsskyldighet om bolaget avser att föra

investeringssparkonto enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet ska omedelbart avskiljas

från bolagets egna tillgångar.

6 b §

4

Ett förvaltningsbolag som får driva verksamhet i Sverige enligt 6 §

får av Finansinspektionen ges tillstånd att förvalta en värdepappersfond. Till-
stånd ges i form av godkännande av fondbestämmelserna enligt 4 kap. 9 §.
Tillstånd ska ges om

1. förvaltningsbolaget i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag av

motsvarande slag som den värdepappersfond som ska förvaltas,

2. förvaltningsbolaget till Finansinspektionen har lämnat det avtal med för-

varingsinstitutet som avses i 3 kap. 3 § och, i förekommande fall, uppgifter
om uppdrag som lämnats till någon annan att förvalta värdepappersfonden
eller sköta därmed sammanhängande administration,

3. fondbestämmelserna uppfyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§, och

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2013:563
2 kap. 10 § 2014:981.

3 Senaste lydelse 2011:882.

4 Senaste lydelse 2011:882.

SFS 2017:1143

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1143

4. det finns skäl att anta att bolaget kommer att driva verksamheten enligt

denna lag och andra författningar som gäller för förvaltning av en värdepap-
persfond.

Uppgifter enligt första stycket 2 behöver inte lämnas om förvaltningsbola-

get redan förvaltar en värdepappersfond och tidigare lämnat samma uppgifter
till Finansinspektionen.

Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse beträffande

något som avses i första stycket 2 efter det att verksamheten inletts, ska bola-
get underrätta Finansinspektionen om detta.

6 d §

5

För den förvaltning av en värdepappersfond som ett förvaltningsbo-

lag utför efter att ha fått tillstånd enligt 6 b § gäller 2 kap. 15 c §, 3 kap.,
4 kap. 1�3 och 8�24 §§, 5 kap. 1 och 3�25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap. Det
som anges där om fondbolag ska i stället gälla förvaltningsbolaget.

Vid sådan förvaltning som avses i första stycket ska det som anges i 9 kap.

1 § första stycket 1 i stället avse fall när förvaltningsbolagets tillstånd åter-
kallats av behörig myndighet i bolagets hemland eller Finansinspektionen en-
ligt 12 kap. 15 § tredje stycket beslutat att bolaget inte längre får förvalta en
värdepappersfond.

2 kap.

10 §

Ett fondbolags egna medel får, trots vad som anges i 8 och 9 §§, inte

understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av bolagets fasta omkostna-
der för det föregående året eller, om bolagets verksamhet pågått i mindre än
ett år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i bolagets verksam-
hetsplan.

Om omfattningen av fondbolagets verksamhet ändrats väsentligt sedan det

föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen be-
höver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkravet enligt
första stycket.

Tillsyn på gruppnivå

11 §

6

Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i artiklarna 11�24 i Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013
om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012, i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat samt i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kre-
ditinstitut och värdepappersbolag.

5 Senaste lydelse 2011:882.

6 Senaste lydelse av tidigare 10 a § 2014:981. �ndringen innebär bl.a. att första och
tredje styckena tas bort.

background image

3

SFS 2017:1143

4 kap

10 §

7

Andelarna i en värdepappersfond ska vara lika stora och medföra lika

rätt till den egendom som ingår i fonden, om inte annat följer av andra
stycket.

I en värdepappersfond får det finnas andelar av olika slag (andelsklasser).

Andelarna i en andelsklass ska vara lika stora och medföra lika rätt till den
egendom som ingår i fonden. Andelsklasser i en och samma fond får vara för-
enade med

1. villkor för
a) utdelning,
b) avgifter,
c) lägsta teckningsbelopp,
d) distribution av andelar,
e) valutasäkring, och
f) i vilken valuta andelarna tecknas och inlöses, och
2. villkor som framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 8.
Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Om det finns andelsklasser ska värdet av en fondandel dock bestämmas med
beaktande av de villkor som är förenade med andelsklassen.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmel-

serna. Den egendom som ingår i fonden ska värderas med ledning av gällande
marknadsvärde.

Fondbolaget ska fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och på

lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

Information om hållbarhet

24 §

Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar

lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning
med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhål-
landen, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av kor-
ruption.

Informationen ska beskriva
1. vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
2. den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och
3. uppföljningen av hållbarhetsarbetet.
Informationen ska finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats. Därutöver

ska information enligt andra stycket 1 och 2 lämnas i fondens informations-
broschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 3 ska lämnas i
fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

Om hållbarhetsaspekter inte beaktas vid förvaltningen av fonden, ska i stäl-

let uppgift om detta finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats samt i fon-
dens informationsbroschyr och årsberättelse.

7 Senaste lydelse 2013:563.

background image

4

SFS 2017:1143

7 kap.

1 §

8

Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd för portföljförvaltning

avseende finansiella instrument får, efter tillstånd av Finansinspektionen,

1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som in-

går i en värdepappersfond, ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond
som förvaltas av fondbolaget,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och
3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses

i 5 kap.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första stycket 2 ska

omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar.

12 kap.

1 a §

9

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags

styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem,
om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i

ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finans-
inspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksam-

heten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges

om uppdragsavtal i 4 kap. 4�6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informa-

tionsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med
4 kap. 15�21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid med

det som anges i 5 kap. 1, 3�22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 13 kap. 1 § 12, 13, 15 och 16 avseende dessa bestämmelser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 14 avse-
ende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-
get samt storleken på innehavet, eller

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

8 Senaste lydelse 2013:563.

9 Senaste lydelse 2017:645.

background image

5

SFS 2017:1143

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga
om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har or-
sakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelse-
ledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon
av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 §

10

Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyl-

digt att göra enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 23, får
Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

13 kap.

1 §

11

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
3. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8�10 §§,
4. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skri-

vas,

5. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

6. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

7. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare en-

ligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

8. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra

stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med
ett visst villkor,

9. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

10. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
11. hur informationen enligt 4 kap. 24 § ska presenteras,
12. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

13. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

10 Senaste lydelse 2013:1052.

11 Senaste lydelse 2016:892.

background image

6

SFS 2017:1143

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

14. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

15. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
16. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
17. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

18. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
19. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning

enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

20. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

21. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas,

på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

22. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan

enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

23. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

24. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 24 § tredje och fjärde styckena tillämpas första

gången i fråga om årsberättelsen för det räkenskapsår som inleds närmast
efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)