SFS 2017:1145 Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

171145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1268) om
investeringssparkonto;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 16 och 30 §§ lagen (2011:1268)

om investeringssparkonto ska ha följande lydelse.

5 §

2

Med investeringsföretag avses

1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finan-

sieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. ett fondbolag som har tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyl-

dighet enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 eller 7 kap. 1 § första stycket 2 lagen
(2004:46) om värdepappersfonder,

4. en AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond och som har tillstånd att

ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2
eller 2 a § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder,

5. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att till-
handahålla sidotjänster som avses i bilaga I, avsnitt B punkt 1 till Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upp-
hävande av rådets direktiv 93/22/EEG, senast ändrat genom Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2010/78/EU,

6. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som

där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den
26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om till-
syn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG,

7. ett förvaltningsbolag som hör hemma i en stat inom EES och som där har

tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i artikel 6.1 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 Senaste lydelse 2014:990.

SFS 2017:1145

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1145

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

överlåtbara värdepapper (fondföretag), i den ursprungliga lydelsen, om för-
valtningsbolaget får ta emot medel med redovisningsskyldighet, eller

8. en utländsk AIF-förvaltare som hör hemma i en stat inom EES och som

förvaltar en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa in-
vesteringsfonder och får ta emot medel med redovisningsskyldighet.

16 §

På ett investeringssparkonto får bara investeringstillgångar och kon-

tanta medel förvaras om inte något annat anges i 17�19 §§. Kontofrämmande
tillgångar som avses i 7 § får bara förvaras på ett investeringssparkonto under
de förutsättningar som framgår av 19 §.

På ett investeringssparkonto som förs av ett investeringsföretag som avses i

5 § 3, 4, 7 eller 8 får det bara förvaras andelar i värdepappersfonder och spe-
cialfonder som företaget förvaltar eller förvarar samt kontanta medel.

30 §

Innan ett investeringsföretag ingår ett avtal om investeringssparkonto

med en fysisk person eller ett dödsbo ska investeringsföretaget lämna infor-
mation om

1. avgifter på investeringssparkontot,
2. hur tillgångarna på ett investeringssparkonto beskattas och hur skatten

tas ut,

3. vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande till-

gångar samt, i förekommande fall, de begränsningar som följer av 16 § andra
stycket,

4. hur länge kontofrämmande tillgångar får förvaras på ett investeringsspar-

konto, och

5. under vilka förutsättningar kontofrämmande tillgångar får avföras från

ett investeringssparkonto.

Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varak-

tig form som är tillgänglig för mottagaren.

Ett konto kan vara ett investeringssparkonto även om investeringsföretaget inte

lämnar information enligt första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)