SFS 2017:1146 Lag om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

171146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen
(2011:1268) om investeringssparkonto;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2011:1268) om investe-

ringssparkonto i stället för lydelsen enligt lagen (2017:700) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

5 §

Med investeringsföretag avses

1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finan-

sieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. ett fondbolag som har tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyl-

dighet enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 eller 7 kap. 1 § första stycket 2 lagen
(2004:46) om värdepappersfonder,

4. en AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond och som har tillstånd att

ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 § andra stycket 2
eller 2 a § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa inves-
teringsfonder,

5. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att till-
handahålla sidotjänster som avses i bilaga I avsnitt B punkt 1 till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2016/1034,

6. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som

där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den
26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om till-
syn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
den ursprungliga lydelsen,

7. ett förvaltningsbolag som hör hemma i en stat inom EES och som där har

tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i artikel 6.1 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av
lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

SFS 2017:1146

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1146

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

överlåtbara värdepapper (fondföretag), i den ursprungliga lydelsen, om för-
valtningsbolaget får ta emot medel med redovisningsskyldighet, eller

8. en utländsk AIF-förvaltare som hör hemma i en stat inom EES och som

förvaltar en specialfond enligt 5 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa in-
vesteringsfonder och får ta emot medel med redovisningsskyldighet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)