SFS 2017:1150 Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

171150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§ lagen (2014:966)

om kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag innehåller bestämmelser om olika slag av kapitalbuffertar

och om ingripanden och restriktioner när ett institut inte uppfyller det kombi-
nerade buffertkravet.

2 §

I denna lag betyder

1. blandade finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses

i artikel 4.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen),

2. dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.16 i tillsynsförord-

ningen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotill-
syn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk
systemrisknämnd,

5. finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel

4.31 i tillsynsförordningen,

6. institut: kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse, Svenska skeppshypotekskassan och värdepappersbolag,

7. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kredit-
institut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring
av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG,

8. kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen,
9. moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.68 i tillsynsförord-

ningen,

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:1150

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1150

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

10. på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med

bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6�24 i tillsynsförordningen
ska uppfylla ställda krav,

11. systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få all-

varliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhällseko-
nomin,

12. systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bristande funk-

tion kan leda till systemrisk,

13. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-
pappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

14. totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i

tillsynsförordningen,

15. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 i

tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag, och

16. värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet:
a) utbetalning i form av en kontant utdelning,
b) fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller utdelning

av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapitalinstrument som anges
i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

c) inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapital-

instrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

d) återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapitalinstru-

ment som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

e) en överföring eller utdelning av poster som avses i artikel 26.1 b�e i till-

synsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)