SFS 2017:1151 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

171151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn
över kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2, 4 och 5 §§ lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska
ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse samt Svenska skeppshypotekskassan,

4. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 i

tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsyns-

förordningen.

4 §

Att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för betalningsinstitut

framgår av 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

5 §

2

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller

för kreditinstitut ska tillämpas även för sådana kreditinstitut enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som inte omfattas av förord-
ningens definition av kreditinstitut.

De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för

kreditinstitut ska, med undantag av bestämmelserna om stora exponeringar,
tillämpas även för Svenska skeppshypotekskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:1151

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017