SFS 2017:1152 Förordning om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

171152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:587) om
förvaltare av alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4�6 §§ förordningen (2013:587) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

4 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller
handlingar som ska ingå i

1. en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,
2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,
3. en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 eller 2 a §,
4. en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt

3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

5. en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2�5 och 8 §§

samt 5 kap. 5�7 och 10�12 §§,

6. en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap.

9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7. en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

5 §

1

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket eller 2 a § andra stycket,

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en

ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §

och 12 kap. 7 §,

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap.

8 §,

1 Senaste lydelse 2014:506.

SFS 2017:1152

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1152

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap.

3 §,

9. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
10. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§

samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till
Finansinspektionen,

11. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap.

3 §,

12. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
13. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får pla-

ceras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt vill-
kor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en
AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av expone-
ringar enligt 12 kap. 13 §,

14. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som

ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av
finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

15. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

16. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

17. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

18. vilka upplysningar en AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen

enligt 13 kap. 6 §,

19. att vissa uppgifter som enligt 13 kap. 6 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och

20. på vilket språk handlingar som avses i lagen ska upprättas.

6 §

2

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 5 § 19, ska

inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:506.