SFS 2017:1153 Förordning om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

171153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:588) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 14, 18 och 19 §§ förordningen (2013:588) om

värdepappersfonder ska ha följande lydelse.

14 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 1 kap. 4 § första
stycket första meningen lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

18 §

1

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av information som fond-

företag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en an-

sökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redo-

visningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

4. vilka åtgärder fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 7 § andra stycket,
5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
6. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
7. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8�10 §§,
8. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1

eller 15 § första stycket 1,

9. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skri-

vas,

10. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

11. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

12. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
13. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare en-

ligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

14. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 §

andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad
med ett visst villkor,

1 Senaste lydelse 2016:891.

SFS 2017:1153

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1153

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

15. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15�

16 a §§,

16. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
17. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
18. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

19. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
20. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
21. hur informationen enligt 4 kap. 24 § ska presenteras,
22. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

23. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

24. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

25. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje

stycket,

26. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
27. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
28. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 §

första stycket,

29. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

30. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
31. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning

enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

32. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer

av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

33. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas,

på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

34. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan

enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

35. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt för-

varingsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

36. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

19 §

2

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 18 § 36,

ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:507.