SFS 2017:1154 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

171154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 7 och 11 §§, 10 kap. 3 § och bilagan till

förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha
följande lydelse.

9 kap.

7 §

1

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen

enligt förordning (EU) nr 165/2014,

2. artikel 33.1 första och andra stycket eller 37.1 första stycket i förordning

(EU) nr 165/2014, i den ursprungliga lydelsen,

3. artikel 33.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i den ursprungliga lydelsen,

eller

4. 5 kap. 7 § i fråga om företagskort.
Sanktionsavgift enligt första stycket 3 och avsnitt 2 i bilagan ska påföras

bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i
sådan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga att en företagskontroll
inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek för över-
trädelsen ska 10 kap. 3 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas.

11 §

2

Den avgiftsskyldige ska helt eller delvis befrias från sanktionsavgift

om det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid prövningen
av denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyl-

dige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne och
inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyl-

dige varken kunnat eller bort förutse och inte heller kunnat påverka,

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle

inträffa, eller

4. om överträdelsen saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig

med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

1 Senaste lydelse 2017:849.

2 Senaste lydelse 2010:1620.

SFS 2017:1154

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1154

10 kap.

3 §

3

Sanktionsavgift enligt 9 kap. 7�9 §§ ska påföras med de belopp som

anges i bilagan till denna förordning. Avgiften för en enskild överträdelse
enligt 9 kap. 9 § får dock inte överstiga 4 000 kronor.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det

sammanlagda beloppet uppgå till högst

1. tiotusen kronor för en förare, och
2. åttahundratusen kronor för en näringsidkare eller ett transportföretag.
En sanktionsavgift enligt andra stycket 2, som inte avser överträdelser

enligt avsnitt 2 i bilagan, får inte överstiga en procent av näringsidkarens eller
transportföretagets årsomsättning. �&rsomsättningen ska avse omsättningen
närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under det första
verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är
bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:849.

background image

3

SFS 2017:1154

Bilaga

4

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 7�9 §§

�verträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

4 Senaste lydelse 2017:849.

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvar-
lighetsgrad (*)

SA� MA�

A�

M�

A

Besättning

A1

Artikel
5.1

Lägsta ålder för konduktörer
respekteras inte

1 000

B

Körtider

B1

Artikel
6.1

Den dagliga
körtiden
(9 timmar)
överstigs, om
en förläng-
ning till
10 timmar
inte medgetts

9 tim <⬦<
10 tim

500

B2

10 tim

�0�⬦<

11 tim

1 000

B3

11 tim

�0�⬦<

12 tim
För varje
ytterligare
påbörjad
period om
1 tim som
gränsen över-
skridits ökar
avgiften med
500 kr

4 000

B4

Den dagliga
körtiden
(9 timmar)
överstigs med
50 % eller
mer utan rast
eller utan vi-
loperiod om
minst 4,5 tim-
mar

13 tim
30 min

�0�⬦

<14 tim
30 min och
ingen rast/vila
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen över-
skridits ökar
avgiften med
1 000 kr

8 000

background image

4

SFS 2017:1154

B5

Den dagliga
körtiden
(10 timmar)
överstigs, om
förlängning
medgetts

10 tim <⬦<
11 tim

500

B6

11 tim

�0�⬦<

12 tim

1 000

B7

12 tim

�0�⬦<

13 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen över-
skridits ökar
avgiften med
500 kr

4 000

B8

Den dagliga
körtiden
(10 timmar)
överstigs med
50 % eller
mer utan rast
eller vilo-
period om
minst 4,5 tim-
mar

15 tim

�0�⬦<

16 tim och
ingen rast/
vila
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen över-
skridits ökar
avgiften med
1 000 kr

8 000

B9

Artikel
6.2

Körtiden
under en
vecka
överstigs

56 tim<⬦<
60 tim

500

B10

60 tim <⬦<
65 tim

1 000

B11

65 tim <⬦<
70 tim

4 000

B12

Körtiden
under en
vecka över-
stigs med
25 % eller
mer

70 tim <⬦<
74 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 4 tim som
gränsen över-
skridits ökar
avgiften med
1 000 kr

8 000

background image

5

SFS 2017:1154

B13 Artikel

6.3

Den samman-
lagda kör-
tiden över-
stigs under
två på varan-
dra följande
veckor

90 tim <⬦<
100 tim

500

B14

100 tim <⬦<
105 tim

1 000

B15

105 tim <⬦<
112 tim
30 min

4 000

B16

Den samman-
lagda körti-
den överstigs
med 25 %
under två på
varandra föl-
jande veckor

112 tim 30
min < ⬦<122
tim 30 min
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 10 tim
som gränsen
överskridits
ökar avgiften
med 1 000 kr

8 000

C

Raster

C1

Artikel
7

Den oav-
brutna kör-
tiden på 4,5
timmar över-
stigs före rast

4 tim 30 min
<⬦< 5 tim

500

C2

5 tim <⬦<
6 tim

1 000

C3

6 tim <⬦<
6 tim 30 min
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 30 min
som gränsen
överskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

background image

6

SFS 2017:1154

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.2

Otillräcklig
dygnsvila
(mindre än 11
timmar), om
reducerad
dygnsvila inte
medgetts

10 tim <⬦<
11 tim

500

D2

8 tim 30 min
<⬦< 10 tim

1 000

D3

8 tim <⬦<
8 tim 30 min
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

D4

Otillräcklig
reducerad
dygnsvila
(mindre än
9 timmar),
om reduce-
rad dygnsvila
medgetts

8 tim <⬦<
9 tim

500

D5

7 tim <⬦<
8 tim

1 000

D6

6 tim <⬦<
7 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

D7

Otillräcklig
uppdelning
av dygns-
vilan (mindre
än 3+9 tim-
mar)

3 tim +
[8 tim <⬦<
9 tim]

500

D8

3 tim +
[7 tim <⬦<
8 tim]

1 000

D9

3 tim +
[6 tim <⬦<
7 tim]
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

background image

7

SFS 2017:1154

D10 Artikel

8.5

Otillräcklig
dygnsvila
(mindre än 9
timmar) vid
multibeman-
ning

8 tim <⬦<
9 tim

500

D11

7 tim <⬦<
8 tim

1 000

D12

6 tim <⬦<
7 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

D13 Artikel

8.6

Otillräcklig
reducerad
veckovila
(mindre än 24
timmar)

22 tim <⬦<
24 tim

500

D14

20 tim <⬦<
22 tim

1 000

D15

18 tim <⬦<
20 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 2 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

D16

Otillräcklig
veckovila
(mindre än
45 timmar),
om reduce-
rad veckovila
inte medgetts

42 tim <⬦<
45 tim

500

D17

36 tim <⬦<
42 tim

1 000

D18

33 tim <⬦<
36 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 3 tim som
gränsen
underskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

background image

8

SFS 2017:1154

D19

Veckovila
som inleds
senare än sex
på varandra
följande 24-
timmarsperi-
oder efter
föregående
veckovila

⬦< 3 tim

500

D20

3 tim <⬦<
12 tim

1 000

D21

12 tim <⬦<
15 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 3 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

E

Undantaget avseende 12 dagar

E1

Artikel
8.6a

Veckovila
som inleds
senare än tolv
på varandra
följande 24-
timmarsperi-
oder efter
föregående
normala vec-
kovila

⬦< 3 tim

500

E2

3 tim <⬦<
12 tim

1 000

E3

12 tim <⬦<
15 tim
För varje
ytterligare
påbörjad pe-
riod om 3 tim
som gränsen
underskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

E4

Artikel
8.6a b ii

Veckovila
som tas ut
efter tolv på
varandra föl-
jande 24-
timmars-
perioder

65 tim <⬦<
67 tim

1 000

E5

63 tim <⬦<
65 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 2 tim som
gränsen un-
derskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

background image

9

SFS 2017:1154

E6

Artikel
8.6a d

Körtid, under
perioden
22.00�06.00,
på mer än tre
timmar före
rasten, om
fordonet inte
har haft fler
än en förare

3 tim <⬦<
4,5 tim

1 000

E7

4,5 tim <⬦<
6 tim
För varje
ytterligare på-
börjad period
om 1 tim
30 min som
gränsen
underskridits
ökar avgiften
med 500 kr

4 000

F

Arbetsorganisation

F1

Artikel
10.1

Samband mellan betalning
och tillryggalagd sträcka eller
transporterad godsmängd

6 000

F2

Artikel
10.2

Ingen eller felaktig organisa-
tion av förarens arbete, inga
eller felaktiga instruktioner
till föraren, med resultatet att
lagen inte kan följas

6 000

F3

Artikel
10.4

Inte tillsett att avtalade trans-
porttidsscheman är förenliga
med förordning (EG) nr 561/
2006

6 000

(*) SA� = Synnerligen allvarlig överträdelse, MA� = Mycket allvarlig
överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse, M� = Mindre överträdelse

background image

10

SFS 2017:1154

�verträdelser av förordning (EU) nr 165/2014

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvarlig-
hetsgrad (*)

SA�

MA�

A�

M�

G

Installation av färdskrivare

G1

Artik-
larna 3.1
och 22.2

Typgodkänd färdskrivare
har inte installerats och an-
vänts (t.ex. färdskrivare har
inte installerats av montö-
rer, verkstäder eller fordon-
stillverkare som godkänts
av de behöriga myndighe-
terna i medlemsstaterna, en
färdskrivare används som
inte försetts med nödvändig
plombering eller fått plom-
beringen utbytt av en god-
känd montör, verkstad eller
fordonstillverkare eller en
färdskrivare används utan
installationsskylten)

20 000

H

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

H1

Artikel
23.1

Använder en färdskrivare
som inte har besiktigats av
en godkänd verkstad

2 000

H2

Artikel
27

Föraren innehar eller använ-
der fler än ett eget förarkort

6 000

H3

Föraren framför fordonet
med ett förfalskat förarkort

20 000

H4

Föraren framför fordonet
med ett förarkort som ved-
erbörande inte är rättmätig
innehavare av

20 000

H5

Föraren framför fordonet
med ett förarkort som erhål-
lits på grundval av oriktiga
uppgifter eller falska hand-
lingar

8 000

H6

Artikel
32.1

Färdskrivaren fungerar inte
korrekt (t.ex. på grund av
bristfällig kontroll, kali-
brering eller plombering)

4 000

H7

Artik-
larna
32.1 och
33.1

Färdskrivaren används på
felaktigt sätt (t.ex. avsikt-
ligt, frivilligt eller på-
tvingat missbruk, avsaknad
av instruktioner om korrekt
användning osv.)

4 000

background image

11

SFS 2017:1154

H10 Artikel

33.2

Företaget bevarar inte dia-
gramblad, utskrifter och
överförda uppgifter och
sanktionsavgift enligt av-
snitt 2 kan inte påföras.
Uppgifter saknas för en
förare eller delvis för ett
fordon.
Uppgifter saknas helt för ett
fordon.

6 000

20 000

H11

Registrerade och lagrade
uppgifter ej tillgängliga i
minst ett år och sanktions-
avgift enligt avsnitt 2 kan
inte påföras.
Uppgifter saknas för en
förare eller delvis för ett
fordon.
Uppgifter saknas helt för ett
fordon.

6 000

20 000

H12 Artikel

34.1

Felaktig användning av dia-
gramblad eller förarkort

4 000

H13

Otillåtet avlägsnande av di-
agramblad eller förarkort,
vilket påverkar registrer-
ingen av relevanta uppgifter

4 000

H14

Användning av diagram-
blad eller förarkort under en
längre tid än de är avsedda
för, och försvunna uppgifter

4 000

H15 Artikel

34.2

Användning av smutsiga el-
ler skadade diagramblad el-
ler förarkort med oläsliga
uppgifter

4 000

H16 Artikel

34.3

Ingen manuell inmatning
trots att detta krävs

2 000

H17 Artikel

34.4

Fel diagramblad eller förar-
kort i fel kortplats (multibe-
manning)

1 000

H18 Artikel

34.5

Felaktig användning av reg-
lagen

2 000

background image

12

SFS 2017:1154

H19 Artikel

34.1

Otillåtet avlägsnande av
blad eller förarkort, vilket
inte påverkar registreringen
av relevanta uppgifter

500

H20

Användning av diagram-
blad eller förarkort under en
längre tid än de är avsedda
för, utan försvunna uppgif-
ter

500

H21 Artikel

34.2

Användning av smutsiga
eller skadade blad eller
förarkort, med läsliga upp-
gifter

500

I

Inlämning av uppgifter

I1

Artikel
36

Vägran att kontrolleras

4 000

I2

Kan inte uppvisa uppgifter
från den innevarande dagen
och de föregående 28
dagarna

4 000

I3

Kan inte uppvisa uppgifter
om förarkort, om föraren
innehar ett sådant

4 000

I4

Kan inte uppvisa manuella
uppgifter och utskrifter som
gjorts den innevarande
dagen och de föregående
28 dagarna

4 000

I5

Kan inte uppvisa förarkort,
om föraren innehar ett
sådant

4 000

J

Fungerar inte på fullgott sätt

J1

Artik-
larna
37.1 och
22.1

Färdskrivaren ej reparerad
av en godkänd montör eller
verkstad

4 000

J2

Artikel
37.2

Föraren för inte in all infor-
mation för de tidsperioder
som inte längre registreras
när färdskrivaren inte är i
funktion eller inte fungerar
på fullgott sätt

4 000

background image

13

SFS 2017:1154

�verträdelser av denna förordning

K

Ifylld information

K1

Artikel
34.6

Efternamn saknas på dia-
grambladet

2 000

K2

Förnamn saknas på dia-
grambladet

2 000

K3

Datum då användningen av
bladet inleddes eller avslu-
tades saknas

1 000

K4

Orten där användningen av
bladet inleddes eller avslu-
tades saknas

500

K5

Registreringsnummer sak-
nas på diagrambladet

500

K6

Vägmätarställning (start)
saknas på diagrambladet

1 000

K7

Vägmätarställning (slut)
saknas på diagrambladet

500

K8

Tid för fordonsbyte saknas
på diagrambladet

500

K9

Artikel
34.7

Symbolen för landet ej
angiven i färdskrivaren

500

(*) SA� = Synnerligen allvarlig överträdelse, MA� = Mycket allvarlig
överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse, M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

L

Färdskrivarutrustning m.m.

L1

5 kap.
6 §

Inte upprättat förteckning över
innehavare av verkstadskort

4 000

L2

Tilldelat montör mer än ett verk-
stadskort

4 000

L3

Kortet har brukats av någon annan
än den som antecknats i förteck-
ningen

4 000

L4

5 kap.
7 §
andra
stycket

Inte anmält stulet eller förkommit
företagskort eller verkstadskort till
Transportstyrelsen

4 000

background image

14

SFS 2017:1154

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte har kunnat
genomföras

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
fordon som används
i transportverksam-
het som omfattas av
förordning (EG) nr
561/2006

Artikel 33.2 i
förordning (EU)
nr 165/2014

Inte iakttagit regler om att bevara,
överlämna eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgifter eller ut-
skrifter för behörig kontrolltjänste-
man (första tillfället)
För varje ytterligare tillfälle, inom
en tidsperiod på tre år från det att
det första beslutet om sanktionsav-
gift vunnit laga kraft, då dessa reg-
ler inte iakttagits ökar avgiften per
fordon med 20 000 kr.

20 000