SFS 2017:1155 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

171155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 § och bilagan till studiestödsförord-

ningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

1

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning

A i bilagan får studiemedel lämnas först från och med det andra kalender-
halvåret det år då den studerande fyller 20 år. Studiemedel får dock lämnas
även dessförinnan för de utbildningar som anges i avdelning A 3.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som lämnats för

tid före den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:560.

SFS 2017:1155

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1155

Bilaga

2

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

Avdelning A Utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå eller
motsvarande

�&lder

I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av

� studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller

� studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den stude-

rande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 och 2 §§).

Studiemedel får dock lämnas även före 20 års ålder för de utbildningar som

anges i A 3 (jfr 3 kap. 2 §).

Tid som studiemedel får lämnas för

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395).

Det högre bidragsbeloppet

Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 kan
ge rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier
(jfr 3 kap. 9 §).

A 1 Utbildningar som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet men för
vilka studiemedel inte får lämnas före 20 års ålder

Folkhögskola: utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Gymnasieskola inom skolväsendet
Hermods: utbildning på gymnasial nivå
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal vuxenutbildning, utom i svenska för invandrare och uppdrags-

utbildning

Lycée Français Saint-Louis: utbildning på gymnasial nivå
Tyska skolan: utbildning på gymnasial nivå
Utbildning enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning

som kombineras med traineejobb eller annat arbete

2 Senaste lydelse 2017:560. �ndringen innebär bl.a. att de delar som gäller avskrivning
av lån i Avdelning A och B tas bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2017:1155

A 2 Utbildningar som inte ger rätt till det högre bidragsbeloppet och för
vilka studiemedel inte får lämnas före 20 års ålder

Flyinge AB: hovslagarutbildning
Folkhögskola: annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 2, dock

inte utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare eller särskild utbildning för vuxna

Förberedande dansarutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola: arbetsledarfortbildning

Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet: seminörutbildning
�ster-Malma jaktvårdsskola

A 3 Utbildningar som inte ger rätt till det högre bidragsbeloppet men för
vilka studiemedel får lämnas även före 20 års ålder

Utbildning vid statliga universitet och högskolor enligt förordningen

(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och hög-
skolor

Utbildning enligt förordningen (2017:13) om behörighetsgivande för-

utbildning inom yrkeshögskolan

Utbildning som har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A 3

genom beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar

Avdelning B Eftergymnasiala utbildningar

�&lder

I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A (jfr 3 kap. 2 §).

Tid som studiemedel får lämnas för

För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen (1999:1395).

B 1 Viss utbildning på eftergymnasial nivå

BF Scandinavian Aviation Academy AB: trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB: utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
� kyrkokameral utbildning,
� teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
� påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan: pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB: ATPL-teori

background image

4

SFS 2017:1155

Folkhögskola
� fritidsledarutbildning,
� utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxen-

döva och hörselskadade, och

� yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som

utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gym-
nasieexamen eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola: pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
� pastors- och missionärsutbildning, och
� utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet: kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern: dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium: pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro: pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
� påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
� tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

� utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
� vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

� vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan: polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Södertörns högskola
Skandinaviska Naprapathögskolan AB: fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan: lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan: fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan: lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans utbildningsinstitut: utbildning till diakon, församlings-

pedagog, kyrkomusiker och präst

Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkes-

högskolan som inte är uppdragsutbildning

Utbildning som har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B 1

genom beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbild-
ningar

Waldorfseminariet i Kungälv: lärarutbildning

background image

5

SFS 2017:1155

B 2 Utbildningar vid statliga universitet och högskolor och vid enskilda
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola: konstnärlig kan-

didatexamen

Ericastiftelsen: utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
� doktorsexamen inom området människan i välfärdssamhället,
� licentiatexamen inom området människan i välfärdssamhället,
� masterexamen i socialt arbete,
� masterexamen i vårdvetenskap,
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik,
� konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� masterexamen inom området teologi,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Akademi för Ledarskap och Teologi för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet
� kandidatexamen i filosofi,
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen i teologi
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
� licentiatexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa,
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� barnmorskeexamen,
� sjuksköterskeexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

background image

6

SFS 2017:1155

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i Jön-

köping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB, Häl-
sohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� kandidatexamen i musikpedagogik,
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
� högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola: skogsteknikerexamen

Teologiska högskolan Stockholm AB (svb)
� doktorsexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
� licentiatexamen inom området teologi/religionsvetenskap,
� masterexamen inom området mänskliga rättigheter,
� masterexamen i teologi,
� magisterexamen i mänskliga rättigheter,
� magisterexamen i teologi,
� kandidatexamen i teologi,
� kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter