SFS 2017:1156 Förordning om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

171156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för
konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 26�28 §§ förordningen (2013:871) om stöd för

konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

1 ska ha följande

lydelse.

26 §

En utbildning som avses i 4 § 1 får förklaras berättiga de studerande

till studiestöd enligt avdelning A 3 i bilagan till studiestödsförordningen
(2000:655). Av 3 kap. 2 § samma förordning framgår att studiemedel får läm-
nas till studerande även före 20 års ålder för de utbildningar som anges i av-
delning A 3.

En utbildning som avses i 4 § 2 eller 3 får förklaras berättiga de studerande

till studiestöd enligt avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen.

27 §

Regeringen beslutar särskilt om det sammanlagda antalet årsplatser

som kan berättiga de studerande till studiestöd enligt avdelning A 3 respek-
tive B 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Med årsplats avses en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar

40 veckor.

28 §

2 Beslut om stöd enligt 25 § ska innehålla uppgifter om

1. huruvida beslutet avser tillsyn, en förklaring att de studerande är berät-

tigade till studiestöd enligt avdelning A 3 eller B 1 i bilagan till studie-
stödsförordningen (2000:655) eller statsbidrag,

2. belopp, om beslutet avser statsbidrag,
3. utbildningens start- och sluttidpunkt,
4. utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid och antalet

årsplatser, och

5. utbildningens lokalisering.
Till beslutet ska en utbildningsplan för utbildningen enligt 13 § bifogas.
Om utbildningsanordnaren med stöd av 24 a § 2 har beslutat att studier får

återupptas, får antalet årsplatser på utbildningen överstiga det antal platser
som beslutet enligt 25 § avser. Det överstigande antalet får dock inte vara

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1003.

2 Senaste lydelse 2014:1003.

SFS 2017:1156

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

2

SFS 2017:1156

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

större än vad som följer av utbildningsanordnarens beslut med stöd av
24 a § 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)