SFS 2017:1159 Förordning om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

171159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1201)
med instruktion för Brottsförebyggande rådet;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1201) med instruk-

tion för Brottsförebyggande rådet

dels att nuvarande 7�10 och 11�13 § ska betecknas 8�11 och 13�15 §,
dels att rubrikerna närmast före 7, 9, 10, 11 och 13 § ska sättas närmast före

8, 10, 11, 13 respektive 15 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 och 12 §§, och närmast före 7 §

en ny rubrik av följande lydelse.

Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

7 §

Inom myndigheten finns ett nationellt centrum mot våldsbejakande

extremism. Centrumet ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter
stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
genom att

1. främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och

lokal nivå,

2. verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyg-

gande arbetet,

3. ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer

som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande
extremism, och

4. samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extre-

mism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kun-
skapsbaserad praktik.

12 §

Anställningen som chef för det nationella centrumet mot våldsbeja-

kande extremism beslutas av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1159

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017