SFS 2017:1160 Förordning om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

171160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:913) med
instruktion för Arbetsmiljöverket;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:913) med instruk-

tion för Arbetsmiljöverket

dels att 1�3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 4 a §§, av följande lydelse.

1 §

Arbetsmiljöverket ansvarar för arbetsmiljö-, arbetstids- och utstatione-

ringsfrågor. Myndigheten ansvarar även för vissa frågor om marknadskontroll
och för vissa miljöfrågor.

Myndighetens ansvar gäller inte i den utsträckning frågorna ska hanteras av

någon annan myndighet.

1 a §

Myndigheten ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på

arbetsmarknaden och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också arbeta för att regelverket
inom dess verksamhetsområde följs.

2 §

1

Myndigheten har särskilt till uppgift att

1. ha tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs och pla-

nera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisk och risk
för att aktörer medvetet bryter mot regelverket,

2. vara förbindelsekontor för utstationering, ha tillsyn över att bestämmel-

serna om anmälningsskyldighet vid utstationering följs och ha hand om ett
register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige,

3. ansvara för marknadskontroll av produkter som omfattas av Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner
och om ändring av direktiv 95/16/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 167/2013, Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014 om harmonisering av medlems-
staternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande an-
ordningar, i den ursprungliga lydelsen, Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemssta-
ternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, i
den ursprungliga lydelsen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU
av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning

1 Senaste lydelse 2014:426.

SFS 2017:1160

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1160

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explo-
sionsfarliga omgivningar, i den ursprungliga lydelsen, och rådets direktiv
89/686/EEG av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om personlig skyddsutrustning, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012, samt i övrigt av produkter
enligt 3 kap. 8�10 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) som kan användas yrkes-
mässigt,

4. meddela föreskrifter och allmänna råd enligt arbetsmiljö- och arbetstids-

lagstiftningen,

5. ta fram och tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalifice-

rad information inom sitt ansvarsområde, där små och medelstora företags be-
hov särskilt ska beaktas,

6. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador, där skillnader mel-

lan kvinnor och män särskilt ska belysas,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken, och

8. vara yrkesinspektionsorgan som deltar i Europeiska kommissionens

yrkesinspektörskommitté enligt kommissionens beslut 95/319/EG av den
12 juli 1995 om inrättande av en yrkesinspektörskommitté.

3 §

Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshinders-

och tillgänglighetsfrågor inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska inom
ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande
till övriga berörda parter.

4 a §

Myndigheten ska bedriva verksamheten så att den främjar mångfald

och jämställdhet och en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)