SFS 2017:1161 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

171161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:631) om
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1980:631) om ersättning av

allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

Ersättning av allmänna medel lämnas enligt denna förordning till

arbetsgivare och andra anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmarknads-
politiskt program än det reguljära skolväsendet, för skador som orsakats av
den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etable-
ringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och
a) får rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller

ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt socialförsäkringsbalken, eller

b) får motsvarande ersättning i en stat som omfattas av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen,

4. fullgör praktik eller tar del av utbildning hos annan än arbetsgivaren un-

der en anställning med lönebidrag för utveckling i anställning enligt förord-
ningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga, eller

5. gör ett obligatoriskt studiebesök, ett besök för kartläggning av sökan-

dens yrkeskunskaper eller ett förbesök vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte före en
anvisning till stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, ut-
vecklingsersättning eller etableringsersättning, anvisas det arbetsmarknadspo-
litiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att få aktivitetsstöd eller

1 Senaste lydelse 2017:463.

SFS 2017:1161

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1161

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning.

Skadan ska ha orsakats under ett sådant besök som avses i första stycket 5

eller i verksamhet som helt eller delvis förlagts till en icke-statlig arbetsplats
eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbild-
ning än det reguljära skolväsendet.

Ersättning enligt första stycket 1 lämnas även för skador som orsakats av

den som är avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller
etableringsersättning, och för skador som orsakats av en programdeltagare
som inte får sådan ersättning på grund av att ersättningen minskas med de
belopp som han eller hon för samma dag får lön eller andra anställningsför-
måner från en arbetsgivare.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller för skador som orsakats av den som när skade-

fallet inträffade hade en etableringsplan enligt den upphävda lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)