SFS 2017:1162 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

171162.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1785) om
ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m.;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:785) om ersättning vid

skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

1

Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av bestämmelserna

om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken lämnas enligt denna för-
ordning till den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etable-
ringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kart-
läggning av sökandens yrkeskunskaper.

Ersättning lämnas enligt denna förordning till en deltagare i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program enligt första stycket 1 även när deltagaren är avstängd
från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning,
och när deltagaren inte får sådan ersättning på grund av att ersättningen mins-
kas med de belopp som han eller hon för samma dag får lön eller andra
anställningsförmåner från en arbetsgivare.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller för den som när skadefallet inträffade hade en

etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

1 Senaste lydelse 2014:876.

SFS 2017:1162

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1162

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)