SFS 2017:1163 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

171163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program

1

dels att 7 c, 15 och 16 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att 1, 3, 7, 8, 9, 30 och 33 a §§ ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om de arbetsmarknadspoli-

tiska programmen

1. arbetsmarknadsutbildning,
2. validering,
3. arbetspraktik,
4. stöd till start av näringsverksamhet,
5. förberedande insatser, och
6. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.
Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

3 §

3

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark-

nadspolitiska insatser finns det bestämmelser om att den som deltar i ett
arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning.

7 §

4

En anvisning ska avse verksamhet under en bestämd tidsperiod. Tids-

perioden får vara längst 6 månader.

Dock får anvisningar till
1. arbetsmarknadsutbildning enligt 11 § avse tid till dess målet med utbild-

ningen uppnåtts,

2. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18�19 a §§ förlängas, om det

behövs på grund av sjukdom eller på grund av att ett myndighetstillstånd som
behövs för verksamheten har blivit försenat,

1 Senaste lydelse av
7 c § 2010:1130
15 § 2012:982
16 § 2016:465.

2 Senaste lydelse 2015:947.

3 Senaste lydelse 2009:1601.

4 Senaste lydelse 2016: 817.

SFS 2017:1163

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1163

3. förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotive-

rande syfte enligt 30 § andra stycket 3 avse en tidsperiod om längst 3 månader
eller, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga, längst 6 månader, och

4. förberedande insatser, i form av kommunal vuxenutbildning i svenska

för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.
skollagen (2010:800), enligt 30 § andra stycket 4 för personer som deltar i
jobb- och utvecklingsgarantin avse en tidsperiod om 12 månader.

En sådan bedömning av yrkeskompetens som avses i 14 § andra stycket får

pågå i längst 3 veckor. Vid utbildning enligt 30 § andra stycket 5 får utbild-
ningstiden som huvudregel motsvara högst 6 månaders heltidsstudier. Om det
finns särskilda skäl får den dock motsvara längre studietid. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera
den information som ligger till grund för anvisningen.

8 §

5

En anvisning får göras för en person som är minst 25 år, är eller riskerar

att bli arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

Särskilda villkor för stöd till start av näringsverksamhet finns i 18 §.

9 §

6

Kravet i 8 § första stycket att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller

inte för

1. unga med funktionsnedsättning,
2. personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt
den förordningen,

3. personer som deltar i programmet stöd till start av näringsverksamhet

enligt 18�19 a §§,

4. personer som deltar i förberedande insatser i form av folkhögskole-

utbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3, och

5. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden

eller, när det gäller anvisningar till arbetspraktik, som har fyllt 20 år och om-
fattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss sam-
verkan om unga och nyanlända.

30 §

7

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmark-

nadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat
arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Insatserna kan bestå av
1. kartläggning, vägledning och rehabilitering,
2. upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
3. folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte för personer som har

fyllt 16 år och som varken har en gymnasieexamen eller grundläggande behö-
righet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå,

4. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande

utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800),

5 Senaste lydelse 2015:947.

6 Senaste lydelse 2017:106.

7 Senaste lydelse 2016:817.

background image

3

SFS 2017:1163

5. utbildning inom skolväsendet på grundläggande eller gymnasial nivå för

den som är långtidsinskriven invandrare eller har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga,

6. utbildning på heltid inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande

eller gymnasial nivå eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan, som
motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb-
och utvecklingsgarantin, och

7. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan

eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt
längst ett års heltidsstudier, för den som har deltagit i jobb- och utvecklings-
garantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för.

När en insats har lämnats enligt andra stycket 6 eller 7 under sammanlagt

12 månader får en ny insats enligt någon av dessa punkter inte lämnas inom
tre år.

33 a §

8

Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar yrkeskompetens-

bedömning, oavsett vem som gör bedömningen.

När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbets-

givare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att
vissa företag eller viss produktion inte gynnas på det sätt som framgår av arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upp-

hävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare ska 7 c och 15 §§ fortsätta att gälla, så länge den planen gäller. För den
som vid ikraftträdandet deltar i insatsen praktiskt basår enligt 16 § ska den be-
stämmelsen fortsätta att gälla.

3. För den som vid ikraftträdandet har en etableringsplan enligt den upp-

hävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare ska 1, 7, 8, 9, 30 och 33 a §§ fortsätta att gälla i den äldre lydelsen, så
länge den planen gäller.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2015:947. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017