SFS 2017:1164 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

171164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 3 b § förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb ska ha följande lydelse.

3 b §

1

Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid

årets ingång fyllt 20 år och

1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för anställning av den som

har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1274.

SFS 2017:1164

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017