SFS 2017:1165 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

171165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti

för ungdomar ska ha följande lydelse.

14 §

I förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmark-

nadspolitiska insatser finns bestämmelser om att den som tar del av program-
met jobbgaranti för ungdomar kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i
form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:1165

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017