SFS 2017:1167 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

171167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt-

ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

19 §

Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § för-

sta stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen lämnat till utlän-
ningar som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser
och som

1. är helt förhindrade att delta i insatser inom det arbetsmarknadspolitiska

programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förord-
ningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, på
grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att de helt saknar
förmåga att delta i insatser inom programmet,

2. på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt

arbetsförmåga har anvisats på deltid till det arbetsmarknadspolitiska program-
met etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt 8 § första
stycket 1 förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

3. har skrivits ut från det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt 17 § 4 eller 6 förordningen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare för att de påbörjat en
period med sjukfrånvaro på heltid eller bedömts helt sakna förmåga att delta i
insatser inom programmet,

4. efter att ha deltagit i insatser enligt förordningen om etableringsinsatser

för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen
inte kan försörja sig på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som

� de hade när de först togs emot i en kommun,
� har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, eller
� har legat till grund för ersättning enligt 1�3, eller
5. har varit helt förhindrade att delta i insatser inom det arbetsmarknads-

politiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare en-
ligt förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, på
grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att de helt saknar
förmåga att delta i insatser inom programmet, och inte kan försörja sig på
grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning som

� de hade när de först togs emot i en kommun,
� har ett direkt samband med deras situation som skyddsbehövande, eller

SFS 2017:1167

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1167

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� har legat till grund för ersättning enligt 1.
Ersättning enligt första stycket lämnas inte för utlänningar som fyllt 65 år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller för ersättning för ekonomiskt bistånd som avser

utlänningar som inte har rätt till en etableringsplan enligt 6 § andra stycket 3
den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, eller som har eller har haft en etableringsplan enligt samma lag.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)