SFS 2017:1168 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

171168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 c § förordningen (2013:1157) om stöd för

yrkesintroduktionsanställningar ska ha följande lydelse.

1 c §

1

De nyanlända som arbetsgivare kan få stöd för att anställa är de som

fyllt 25 år och som vid tidpunkten för stödbeslutet

1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta

program, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för att anställa en nyanländ

som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller som under de senaste 12
månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt samma lag.

1 Senaste lydelse 2016:1276.

SFS 2017:1168

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1168

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)