SFS 2017:1169 Förordning om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

171169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt
anställningsstöd;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:503) om särskilt

anställningsstöd

1

dels att 14�24 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 14 och 20 §§ ska utgå,
dels att 8 b och 25 §§ ska ha följande lydelse.

8 b §

2

De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av

extratjänst är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda som arbets-
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och

1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta

program, eller

3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

1 Senaste lydelse av
14 § 2016:367

17 § 2015:951

14 a § 2016:367

18 § 2015:951

14 b § 2016:367

20 § 2016:427

14 c § 2016:1277

21 § 2016:367.

16 § 2017:97

2 Senaste lydelse 2016:1277.

SFS 2017:1169

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1169

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

25 §

3

En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får

göras för den som

1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsför-

medlingen och någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisad
till detta program, eller

3. har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har bevil-
jats

a) uppehållstillstånd enligt
� 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsva-

rande äldre bestämmelser,

� 12 kap. 18 § utlänningslagen,
� 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
� 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige, eller

b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare

efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen

varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år
eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. För särskilt anställningsstöd i form av traineejobb som har beslutats före

ikraftträdandet gäller fortfarande 14�24 §§ för hela den beslutsperiod som be-
slutet omfattar, med undantag för möjligheten enligt 17 § tredje stycket att
förlänga stödtiden.

3. För en nyanländ som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller som
under de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan enligt samma
lag, gäller fortfarande 8 b och 25 §§ i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1277.