SFS 2017:1170 Förordning om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

171170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:848) om
statsbidrag för särskilda främjande- och
utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2015:848) om statsbidrag för

särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för
särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda
nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Med nyanländ avses i denna förordning en person som omfattas av lagen

(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
eller en annan person utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad
sådan erfarenhet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Utöver vad som anges i 1 § avses med nyanländ även fortsättningsvis en

nyanländ som tillhör målgruppen för den upphävda lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:888.

SFS 2017:1170

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017