SFS 2017:1173 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

171173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeför-

säkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etable-
ringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, eller som, utan att få aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning, antingen deltar i jobbgarantin för ungdomar och är
under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av För-

säkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av

sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknads-
politiskt program, dock inte före en anvisning till stöd till start av närings-
verksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etablerings-
ersättning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning och är under 18 år, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 30 kap. socialförsäkrings-

balken.

Arbetsskadeförsäkring enligt första stycket 1 gäller även när deltagaren är

avstängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etablerings-
ersättning, och när deltagaren inte får sådan ersättning på grund av att ersätt-
ningen minskas med de belopp som han eller hon för samma dag får lön eller
andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom

gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande

sådan utbildning, eller

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkes-

skola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

1 Senaste lydelse 2014:873.

SFS 2017:1173

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1173

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som när skadefallet inträf-

fade hade en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om eta-
bleringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)