SFS 2017:1174 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

171174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 23 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1, 4, 8 och 11 §§ förordningen (1988:244) om

grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program ska
ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall för den som

inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande förmå-
ner och

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etable-
ringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, eller

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
Försäkringen gäller för en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program

enligt första stycket 1 även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitets-
stöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, och när deltagaren inte
får sådan ersättning på grund av att ersättningen minskas med de belopp som
han eller hon för samma dag får lön eller andra anställningsförmåner från en
arbetsgivare.

4 §

2

Försäkringsskyddet inträder då det arbetsmarknadspolitiska program-

met påbörjas och gäller så länge programmet pågår och aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller etableringsersättning betalas ut. Om deltagaren är av-
stängd från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersätt-
ning gäller försäkringsskyddet så länge programmet pågår. För den som, utan
att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för ung-
domar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller
försäkringsskyddet så länge programmet pågår.

Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv

sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-
balken när han eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet,

1 Senaste lydelse 2014:874.

2 Senaste lydelse 2014:874.

SFS 2017:1174

Utkom från trycket
den 5 december 2017

background image

2

SFS 2017:1174

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

omfattas dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan
förmån.

8 §

3

För den som fått aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etablerings-

ersättning under minst 180 dagar gäller efterskydd enligt andra stycket och
9 §.

Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidi-

gare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit
under de två år som närmast föregått det senaste arbetsmarknadspolitiska pro-
grammet enligt 1 §.

Vid beräkning av antal dagar med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller

etableringsersättning enligt första stycket, ska även dagar räknas med då del-
tagaren är avstängd från rätt till sådan ersättning och dagar då deltagaren inte
får sådan ersättning på grund av att ersättningen minskas med de belopp som
han eller hon för samma dagar får lön eller andra anställningsförmåner från en
arbetsgivare.

11 §

4

Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7�9 §§, gäller

efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade fått aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Vid bestämmande av antal
dagar med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning,
ska även dagar räknas med då deltagaren är avstängd från rätt till sådan ersätt-
ning och dagar då deltagaren inte får sådan ersättning på grund av att ersätt-
ningen minskas med de belopp som han eller hon för samma dagar får lön el-
ler andra anställningsförmåner från en arbetsgivare.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller för den som har haft en etableringsplan enligt

den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och som inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:874.

4 Senaste lydelse 2014:874.